Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Studium → Bakalářské → Témata bakalářských prací
iduzel: 25182
idvazba: 31889
šablona: stranka
čas: 18.11.2017 03:53:59
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata bakalářských prací pro rok 2016/2017

Chemie

Studijní program: Chemie

Aniontové receptory na bázi 1,3-alternujících p-ureidocalix[4]arenů

Budka Jan, doc. Ing. Ph.D. ( bud...@vscht.cz)
Zásady: 1. Literární rešerše na téma ureidoderiváty calix[4]arenu

2. Příprava řady 1,3-alternujících p-ureidocalix[4]arenů stabilizovaných hexylovými substituenty

3. Izolace a kompletní identifikace produktů

4. Komplexační studie připravených derivátů s vybranými anionty pomocí 1H NMR spektroskopie

Nukleofilní tetrafluorethylace s využitím in situ vytvořených organohořečnatých činidel

Kvíčala Jaroslav, prof. Ing. CSc. ( kvi...@vscht.cz)
Zásady: 1. Literární rešerše na téma metody nukleofilní tetrafluorethylace
2. Optimalizace reakčních podmínek pro nukleofilní tetrafluorethylaci
3. Studium vlivu substituentu tetrafluorethylové skupiny na rychlost metalace
4. Testování reaktivity tetrafluorethylhořečnatých činidel s různými elektrofily
5. Pokus o aplikaci vyvinuté metodiky v syntéze analogu léčiva Adefovir

Totální syntéza ardeeminu a jeho analogů

Cibulka Radek, prof. Ing. Ph.D. ( cib...@vscht.cz)
Zásady: 1. Literární rešerše předchozích přístupů totální syntézy ardeeminu.
2. Silikagelem mediovaná dvojitá kondenzace pro přípravu chinazolinů.
3. Totální syntéza ardeeminu a jeho analogů.

Chemie a chemické technologie

Studijní program: Aplikovaná chemie a materiály

Příprava π-konjugovaných boronových kyselin

Tobrman Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( tom...@vscht.cz)
Zásady: Reakcí organokovových činidel s estery borité kyseliny připravte boronové kyseliny odvozené od aromatických a heteroaromatických uhlovodíků, např. bifenylu nebo bithiofenu. Připravené látky charakterizujte pomocí 1H a 13C NMR. Pokud to časové možnosti dovolí, prostudujte jejich reaktivitu při cross-coupling reakci s dibromenol-fosfáty.

Syntéza calixarenů se smíšenými můstky

Lhoták Pavel, prof. Ing. CSc. ( lho...@vscht.cz)
Zásady: 1. Rešerše "syntéza calixarenů se smíšenými -CH2- , –S- popř. –CH2-O-CH2- můstky".
2. Příprava výchozích stavebních kamenů.
3. Cyklizace stavebních kamenů z bodu 2) za vzniku makrocyklů.
4. Charakterizace vzniklých makrocyklických produktů

Syntéza kapalných krystalů s 4-fluor-3-hydroxybenzoovou kyselinou jako centrálním jádrem

Kozmík Václav, Ing. CSc. ( koz...@vscht.cz)
Zásady: 1. Literární rešerše na téma lomených kapalných krystalů.
2. Syntéza centrálního jádra a vypracování jeho vhodného chránění.
3. Vypracování syntetické strategie napojování prodlužujících řetězců.
4. Syntéza vybraných prodlužujících řetězců.
5. Syntéza vybraných kapalných krystalů.
6. Vyhodnocení mesomorfního chování připravených derivátů.

Využití orientujících medií ve strukturní analýze fenoxathiiniových thiacalix[4]arenových derivátů

Dvořáková Hana, Ing. CSc. ( dvo...@vscht.cz)
Zásady: 1) Vypracujte rešerši na téma „Využití reziduálních dipolárních interakcí (RDC) k určování strukturních vlastností malých organických molekul“ s důrazem na články v posledních čtyřech letech.
2) Proveďte kompletní přiřazení NMR signálů dvou konformerů kyanomethoxy fenoxathiiniových thiacalix[4]arenových derivátů a navrhněte jejich prostorovou strukturu pomocí Nukleárního Overhauserova efektu (NOE).
3) Připravte roztoky zadaných molekul ve dvou orientujících médiích (PBLG and PELG) a změřte NMR experimenty (CLIP HSQC a nedekaplované 13C) nutné k určení jednovazebných 1H – 13C RDC.
4) Fitovací procedurou v programu MSpin na vstupní ab initio struktury zjistěte shodu naměřených a zpětně vypočtených RDC.
5) Získaná data zhodnoťte z hlediska konformačních preferencí daných molekul.

2-Jodbenzoová kyselina jako výchozí látka pro přípravu funkcionalizovaných dibromenol-fosfátů

Tobrman Tomáš, doc. Ing. Ph.D. ( tom...@vscht.cz)
Zásady: Z 2-jodbenzoové kyseliny připravte 2-ethynylbenzoovou kyselinu. Prozkoumejte možnost jejího převedení na dibromenol-fosfát. Nové látky charakterizujte pomocí 1H a 13C NMR.

Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

Studijní program: Forenzní analýza

Syntéza prekurzorů pro přípravu senzoru aniontů

Hodačová Jana, doc. Dr. Ing. ( Jan...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracování literární rešerše související s tématem práce
2. Nalezení vhodného syntetického postupu a reakčních podmínek pro přípravu 3-brom-1,2,4,5-tetrakis(brommethyl)benzenu
3. Nalezení vhodného syntetického postupu a reakčních podmínek pro přípravu 1,4-dibrom-2,3,5,6-tetrakis(brommethyl)benzenu
4. Studium reakcí připravených brommethylderivátů s 1,5,7-triazabicyklo[4.4.0]dec-5-enem

Syntéza a výroba léčiv

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Alkenová a enynová metateze alkenů na bázi větvených perfluorpolyetherů

Kvíčala Jaroslav, prof. Ing. CSc. ( kvi...@vscht.cz)
Zásady: 1. Rešerše na téma Metateze polyfluoralkenů
2. Syntéza výchozích větvených perfluorpolyoxaalkyljodidů
3. Syntéza alkenů na bázi větvených perfluorpolyetherů
4. Studium zkřížené metateze alkenů na bázi větvených perfluorpolyetherů
5. Studium zkřížené enynové metateze alkenů na bázi větvených perfluorpolyetherů

Design a syntéza fotosenzitivních lomených kapalných krystalů na bázi 3-hydroxybenzoové kyseliny

Kohout Michal, doc. Ing. Ph.D. ( mic...@vscht.cz)
Zásady: 1. Literární rešerše na dané téma
2. Příprava laterálně substituovaných chráněných centrálních jader
3. Syntéza série modelových lomených látek
4. NMR a HPLC analýza připravených materiálů

Fotokatalytická aktivace alkoholů pro nukleofilní substituce

Cibulka Radek, prof. Ing. Ph.D. ( cib...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracování rešerše na využití trifenylfosfinu při nukleofilních substitucích hydroxylové skupiny.
2. Studium možnosti oxidace trifenylfosfinu účinkem tetraacetylriboflavinu a viditelného světla.
3. Využití fotokatalýzy při substituci hydroxylové skupiny chloridovými ionty v přítomnosti trifenylfosfinu.
4. Studium využití nové metodiky u různých typů substrátů - alkoholů.

Chemie pillar[5]arenů

Lhoták Pavel, prof. Ing. CSc. ( lho...@vscht.cz)
Zásady: 1. Rešerše "Syntéza a derivatizace pillar[n]arenů".
2. Příprava základního pillar[5]arenu nesoucího methoxy skupiny.
3. Dealkylace pillar[5]arenu z bodu 2).
4. Studium možností dalšího syntetického využití derivátů z bodů 2 a 3).
5. Charakterizace všech nově připravených derivátů.

Příprava merkapturových kyselin odvozených od fenyl-, tolyl- a xylylnitreniových iontů

Linhart Igor, doc. Ing. CSc. ( lin...@vscht.cz)
Zásady: Arylnitreniové ionty jsou reaktivními intermediáty v metabolismu mutagenních aromatických aminů a nitroaromátů. Mohou se vázat na cysteinové SH-skupiny v proteinech a v glutathionu. Vzniklé adukty se štěpí na příslušné aminoarylcysteiny, které se dále biotransformují acetylací a poskytují tak N-acetyl-S-aminoarylcysteiny (aminoarylmerkapturové kyseliny) jako konečné metabolické produkty, které jsou potenciálně využitelné jako biologické indikátory exposice arylaminům a nitroarenům.
Připravte sérii aminoarylmerkapturových kyselin, konkrétně 4-aminofenyl-, 4-amino-2-methylfenyl-, 4-amino-3-methylfenyl- a 4-amino-3,5-dimethylfenylmerkapturovou kyselinu. Jako výchozí látky použijte příslušné fluornitroareny případně bromnitroareny. Jejich reakcí s methylesterem N-acetylcysteinu získáte nitroarlymerkapturové kyseliny ve formě methylesterů. Redukcí nitroskupiny a hydrolýzou esteru pak získáte konečné produkty. Postup byl popsán pro aminofenylmerkapturové kyseliny v bakalářské práci D. Patenidise.
Připravené látky charakterizujte obvyklými metodami strukturní analýzy.

Studium fotochemické sulfoxidace katalyzované tetraacetylriboflavinem navázaným na pevném nosiči

Svobodová Eva, Ing. Ph.D. ( svo...@vscht.cz)
Zásady: 1. Zpracování literární rešerše zaměřené na využití organických fotokatalyzátorů na nanočásticích.
2. Příprava a charakterizace nanočástic MCM-41, jejich funcionalizace a navázání tetraacetylriboflavinu na nanočástice.
3. Charakterizace připravených funkcionalizovaných nanočástic.
4. Studium fotochemicky iniciované sulfoxidace katalyzované tetraacetylriboflavinem navázaným na nanočásticích.

Syntéza a rezoluce inherentně chirálních thiacalix[4]arenů

Kundrát Ondřej, Ing. Ph.D. ( kun...@vscht.cz)
Zásady: 1. Rešerše "Inherentně chirální (thia)calixareny" a "Možnosti rezoluce enantiomerů"
2. Syntéza vhodných výchozích derivátů thiacalixarenů
3. Syntéza inherentně chirálních thiacalixarenů
4. Studium možností rezoluce derivátů z bodu 3)

Syntéza a studium reaktivity 1,2-alternujícího calix[4]arenu

Budka Jan, doc. Ing. Ph.D. ( bud...@vscht.cz)
Zásady: 1. Literární řešerše na téma proximální disubstituce spodního okraje calix[4]arenu a syntézy 1,2-alternujícího atropoisomeru

2. Syntéza 1,2-alternujícího calix[4]arenu a studium jeho reaktivity - nitrace, halogenace, formylace, acetylace

3. Příprava ureidoderivátů 1,2-alternujícího calix[4]arenu

4. Studium komplexačních vlastností připravených ureidoderivátů vůči vybraným aniontům

Syntéza cysteinových a lysinových derivátů pro studium globinových aduktů s akrylamidem

Linhart Igor, doc. Ing. CSc. ( lin...@vscht.cz)
Zásady: Akrylamid je neurotoxický a karcinogenní elektrofilní monomer, který nabyl na toxikologickém významu po zjištění, že se nachází v tepelně upravených potravinách obsahujících škrob. Podobně jako další elektrofilní látky, se může v těle vázat na nukleofilní centra v proteinech a v DNA. Adukty vzniklé navázáním akrylamidu na krevní globin jsou potenciálními indikátory kumulativní exposice akrylamidu. Cílem práce je připravit sérii cysteinových a lysinových derivátů, které budou sloužit jako analytické standardy pro výzkum tvorby a odbourávání aduktů s globinem, případně s dalšími proteiny.
Popsanými syntetickými postupy připravte adukty akrylamidu a jeho metabolitu glycidamidu (oxirankarboxamidu) s cysteinem a N-acetylcysteinem. Postupy optimalizujte. Navrhněte a proveďte vhodné způsoby přípravy aduktů akrylamidu s lysinem a Nα-acetyllysinem. Výsledky vyhodnoťte s ohledem na čistotu produktů a jejich výtěžky.

Syntéza derivátů trans-cyklohexan-1,2-diaminu s funkčními skupinami v polohách 4 a 5

Hodačová Jana, doc. Dr. Ing. ( Jan...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracování literární rešerše související s tématem práce
2. Volba vhodných 4,5-funkcionalizovaných derivátů trans-cyklohexan-1,2-diaminu jako stavebních bloků pro přípravu chirálních hybridních organicko-anorganických materiálů křemičitého typu
3. Návrh syntéz vybraných derivátů trans-cyklohexan-1,2-diaminu
4. Experimentální ověření navržených syntéz

Syntéza fluorhalogensilanů a jejich transformace na fluorhalogencyklopropeny

Kvíčala Jaroslav, prof. Ing. CSc. ( kvi...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracování rešerše na téma Syntéza fluorcyklopropenů a zkřížená metateze cyklopropenů
2. Syntéza výchozích fluorhalogensilanů
3. Syntéza substituovaných difluorcyklopropenů na bázi Ruppertova-Prakashova činidla
4. Pokus o přípravu fluorhalogencyklopropenů z připravených fluorhalogensilanů
5. Průzkum zkřížené metateze fluorcyklopropenů

Syntéza lomených kapalných krystalů na bázi 7-hydroxynaftalen-2-karboxylové kyseliny

Kozmík Václav, Ing. CSc. ( koz...@vscht.cz)
Zásady: 1. Literární rešerše na téma lomených kapalných krystalů

2. Vypracování syntetické strategie přípravy cílových sloučenin

3. Syntéza vybraných prodlužujících řetězců

4. Vlastní syntéza kapalných krystalů

5. Vyhodnocení mesomorfního chování připravených derivátů

Syntéza lomených kapalných krystalů s fotosensitivní spojovací skupinou

Kohout Michal, doc. Ing. Ph.D. ( mic...@vscht.cz)
Zásady: 1. Literární rešerše na dané téma

2. Příprava vybraných prodlužujících řetězců
3.Vypracování vhodného chránění centrálního jádra

4. Syntéza modelových lomených látek

5. NMR analýza připravených materiálů

Syntéza normethylonu a jeho konjugátů s dikarboxylovými kyselinami

Himl Michal, Bc.Ing. Ph.D. ( h...@vscht.cz)
Zásady: Normethylon je základním metabolitem drogy methylon (MDMC). Na základě analogie v literatuře připravte a charakterizujte normethylon a jeho tři amidické adukty (konjugáty) s kyselinou jantarovou, glutarovou a adipovou, jako pravděpodobné metabolity methylonu z biotransformace 2. fáze.

Syntéza 2',3',5',6'-tetramethyl-1,1':4',1''-terfenyl-3,3'',5,5''-tetrakarbaldehydu

Hodačová Jana, doc. Dr. Ing. ( Jan...@vscht.cz)
Zásady: 1. Vypracování literární rešerše související s tématem práce
2. Návrh struktur vhodných derivátů benzen-1,3-dikarbaldehydu a 1,2,4,5-tetramethylbenzenu jako prekurzorů pro přípravu cílové sloučeniny
3. Syntéza navržených prekurzorů
4. Syntéza terfenylového skeletu z připravených prekurzorů
5. Podaří-li se syntetizovat terfenylový skelet (viz bod 4.), transformace terfenylového intermediátu na cílový tetraaldehyd

Využití organocíničitých derivátů v calixarenové chemii

Lhoták Pavel, prof. Ing. CSc. ( lho...@vscht.cz)
Zásady: 1. Rešerše "Organokovové deriváty calixarenů".
2. Příprava základních organocíničitých derivátů calix[4]arenu v různých konformacích.
3. Využití derivátů z bodu 2) pro couplingové reakce.
4. Charakterizace všech nově připravených derivátů.
Aktualizováno: 19.2.2017 13:01, Autor: Miroslav Šimek

A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi