Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → Studium → Doktorské → Témata dizertačních prací
iduzel: 25318
idvazba: 32109
šablona: stranka
čas: 18.11.2017 03:50:26
verze: 3887
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/context/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2017/2018

Organická chemie

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Alkenová a enynová metateze malých fluorovaných cyklů

Kvíčala Jaroslav, prof. Ing. CSc. ( kvi...@vscht.cz)
Cílem projektu je studium alkenové a enynové metateze fluorovaných cykloalkenů s malými, typicky tří- nebo čtyřčlennými cykly. Nejprve budou syntetizovány výchozí fluorcykloalkeny s důrazem na prochirální sloučeniny, které jsou prakticky neznámou skupinou sloučenin. Jako druhé komponenty metateze budou vedle alkenů a alkynů využity i prochirální dieny a diyny. Enantioselektivní varianty metatezí budou katalyzovány jednak chirálními analogy Hoveydových-Grubbsových komplexů syntetizovaných v laboratoři školitele, jednak nově připravenými prekatalyzátory. Mechanismy prováděných reakcí budou studovány jak s využitím NMR spektroskopie, tak pomocí výpočetních DFT metod. Aplikačním cílem je syntéza nových typů fluorovaných nenasycených sloučenin s potenciálním využitím v medicinální chemii.

Alkenová a enynová metateze přírodních alkenů a polyenů

Kvíčala Jaroslav, prof. Ing. CSc. ( kvi...@vscht.cz)
Přírodní a semipřírodní sloučeniny obsahující násobné vazby, jako jsou oleje, methylestery nenasycených mastných kyselin a terpeny, jsou cennými obnovitelnými surovinami. Jejich potenciál zatím našel pouze omezené využití. Cílem projektu je proto jejich alkenová a enynová metateze jako moderní metodika, která by měla vést k alkenům a dienům prakticky využitelným v chemickém průmyslu. Vedle známé metatezní ethenolýzy s negativními vlivy na životnost použitých prekatalyzátorů budou zejména studovány procesy využívající jak běžné vyšší alkeny a alkyny (propen, isobutylen, propyn apod.), tak silylované nenasycené sloučeniny. Zvláštní pozornost bude věnována ekologické recyklaci rutheniových prekatalyzátorů s využitím středně fluorové separační metodiky vyvinuté v laboratoři školitele. Mechanismy použitých reakcí budou studovány pomocí NMR spektroskopie and výpočetních DFT metod.

Arylnitreniové ionty a jejich reakce s biologicky významnými S- a N-nukleofily.

Linhart Igor, doc. Ing. CSc. ( lin...@vscht.cz)
Arylnitreniové ionty vznikají metabolickou aktivací mutagenních a karcinogenních aromatických aminů a nitrolátek. Reagují in vivo nukleofilními centry v proteinech a DNA. Cílem práce je prozkoumat syntetické možnosti přípravy aminoaryl-derivátů cysteinu, valinu a purinových basí, dále s využitím připravených derivátů cysteinu a valinu prozkoumat reaktivitu arylnitreniových iontů odvozených od různých alkyl- a dialkylanilinů s globinem.

Biomimetické redoxní systémy pro organokatalýzu

Cibulka Radek, prof. Ing. Ph.D. ( cib...@vscht.cz)
Redoxní procesy jsou v enzymech zajišťovány kofaktory, obvykle heterocyklickými sloučeninami, jako například FAD či NAD(P)H. Práce bude zaměřena na návrh, přípravu a využití syntetických analogů těchto kofaktorů jako katalyzátorů různých typů oxidačních reakcí. Nově nalezené katalytické systémy budou testovány s ohledem na potenciální praktické aplikace, například při syntéze léčiv.

Calixareny se smíšenými můstky

Lhoták Pavel, prof. Ing. CSc. ( lho...@vscht.cz)
Přítomnost sirných můstkových skupin v thiacalixarenech má za následek nejen zcela nové komplexační a konformační vlastnosti, ale vede také k velmi odlišné chemii těchto calixarenových derivátů. Cílem práce je proto syntéza calixarenů obsahujících v molekule zároveň různé typy můstků, např. -S- , -CH2-, -Se-, -O-, -NR- popř. –CH2-O-CH2-, a studovat chemické, konformační nebo komplexační vlastnosti takovýchto sloučenin. Protože deriváty se smíšenými můstky by mohly vykazovat vlastnosti obou matečných systémů (např. klasického calixarenu a thiacalixarenu), podobné systémy mohou představovat zajímavý příspěvek k supramolekulární chemie makrocyklů s možnou aplikací při designu a konstrukci nových typů receptorů.

Design a syntéza multifunkčních kapalných krystalů

Kohout Michal, doc. Ing. Ph.D. ( mic...@vscht.cz)
Cílem práce je návrh a syntéza nových kapalně-krystalických materiálů, jejichž mesomorfní chování bude možné řídit několika různými vnějšími impulsy, jmenovitě elektrickým a magnetickým polem či světlem o definované vlnové délce. Za tímto účelem budou syntetizovány série chirálních a achirálních materiálů, které budou obsahovat fotocitlivou skupinu (azo, spiropyran, etc.), radikál (např. TEMPO) anebo budou navázány na magnetické nanočástice. Mesomorfní chování a fyzikální vlastnosti připravených materiálů bude studováno ve spolupráci s národními a zahraničními institucemi. Práce je součástí aktuálně řešených grantových projektů.

Design a syntéza nových chirálních ionexů a jejich aplikace ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii a superkritické fluidní chromatografii

Kohout Michal, doc. Ing. Ph.D. ( mic...@vscht.cz)
Cílem práce je vypracování efektivní syntézy nových chirálních ionexů a jejich využití v HPLC a SFC. Získané chirální stacionární fáze budou odvozeny od vhodných ionizovatelných organických molekul, které budou následně imobilizovány na pevný nosič. Výsledné ionexy budou využity pro separaci nejrůznějších ionizujících racemických látek (léčiva, nové syntetické drogy, atd.). Na základě získaných výsledků bude struktura selektorů optimalizována tak, aby bylo dosaženo vysoké míry jejich aplikovatelnosti v chirálních separacích. Práce je součástí probíhajícího grantového projektu.

Flavinové fotokatalytické systémy pro C-H aktivace

Cibulka Radek, prof. Ing. Ph.D. ( cib...@vscht.cz)
Flaviny představují redoxně aktivní molekuly, které snadno přecházejí do excitovaného stavu účinkem viditelného záření. V excitovaném stavu pak představují silná oxidační činidla, která jsou schopná chemoselektivní oxidace aktivovaných C-H vazeb. V práci bude studována možnost využití této vlastnosti k selektivní C-H aktivaci a následné derivatizaci aromatických i alifatických řetězců za mírných podmínek. Nalezená metodika bude aplikována při syntéze biologicky aktivních molekul.

Syntetické modely metaloenzymů

Hodačová Jana, doc. Dr. Ing. ( Jan...@vscht.cz)
Cílem práce je syntéza bis- a tris(triazamakrocyklů) s centrální aromatickou jednotkou, příprava jejich komplexů s vybranými ionty kovů a studium katalytické účinnosti připravených komplexů při hydrolytickém štěpení P-O vazby fosfodiesterů. které představují modely RNA a DNA.

Syntéza inherentně chirálních calixarenů

Lhoták Pavel, prof. Ing. CSc. ( lho...@vscht.cz)
Projekt se zabývá syntézou nových calixarenů popř. thiacalixarenů, jejichž molekuly jsou preorganizovány přemostěním sousedních fenolických jader. Vzniklé makrocyklické systémy představují zcela nový typ calixarenů s výrazně rigidifikovaným základním skeletem, jehož geometrie je významně pozměněna přítomným přemostěním. Lze tedy očekávat zcela jiné komplexační vlastnosti a konformační preference ve srovnání s matečnými nepřemostěnými calixareny popř. inherentní chiralitu těchto derivátů. Kombinací konkrétního přemostění s vhodnou konformací výchozího calixarenu lze získat řadu nových stavebních kamenů, užitečných pro různé supramolekulární aplikace jako je např. konstrukce nových typů receptorů, určených pro selektivní komplexaci a chirální rozpoznání.
Aktualizováno: 19.2.2017 12:42, Autor: Miroslav Šimek

A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi