Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → O ústavu → Absolventi ústavu (doktoráty)
iduzel: 28841
idvazba: 36731
šablona: stranka
čas: 20.5.2024 15:13:10
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 28841
idvazba: 36731
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'uoch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-ustavu/absolventi-doktoraty'
iduzel: 28841
path: 8548/6214/6522/6524/6588/28841
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Repozitář závěrečných prací 

 

Doktoráty technických věd na VŠCHTI pod vedením profesorů Raýmana, Votočka, Lukeše a Wichterla 

 Literatura:  Lomičová M., Lomič V. : Sborník VŠCHT  A 19, 141   ( 1979 ) 

            

Doktoráty u prof. Raýmana

 

Jan Jelínek : O rozkladu želatiny plísněmi   (1904 - 1905 )

Jaromír Bulíř : O rhodeitu, alkoholickém cukru z rhodeosy.

Jaroslav Just : Ultramikroskopické zkoušení olejů mastných (1905 -1906 )

Jan Albert Novák : Působení acetylenu s magnesiem kovovým

František Bien : Příspěvky k seznání cukru v kořeních

Jaroslav Kastner : Glykosidy v kořenu rostliny Ipomoea turpethum

 

Doktoráty u prof. Votočka

 Stanislav Zelenka : Stanovení výtěžku na produktech destilace uhlí (plynu, amoniakální  vody, dehtu a koksu )    (1906 - 1907)

Ladislav Štekl : Nová metoda o dokazování kokosového tuku v másle a ostatních tucích a olejích požívatelných.

Josef Kopečný - Vilím : Chemické vyvíjení kollodové emulse chlorostříbrnaté  ( 1907 - 1908)

Hynek Němeček : O působení vody bromové v aldosy a ketosy

Cyril Krauz : O hydroxyderivátech zeleni malachitové

Jan Mrkvička : O dělení kadmia od mědi analysou vážkovou v přítomnosti kyseliny citronové a redukce kysličníků kovových methylalkoholem

Ladislav Brdlík :Příspěvky ku poznání chlorofylu a paralely jeho s krví

Milan Čapek : Stanovení kysličníku siřičitého v potravinách. Příspěvek k poznání přimísených kyselin minerálních  v kyselinách  organických

Otakar Quadrat : Studie o komplexních sloučeninách organicko–hlinitých    (1908 - 1909)

Rudolf Vaníček : Nové synthesy v řadě indiga

Rudolf Taufmann : Diazotace za přítomnosti solí zinečnatých

Jaroslav Srb : O působení sirovodíku na soli měďnaté  (1910 - 1911)

Jaroslav Matějka : Synthesy alkoxy–derivátů zeleně malachitové činidlem Grignardovým

Gustav Souček : O glykosidech z kořene Ipomoea turpethum a jich cukerných složkách.

Josef Knop : Studie v řadě sloučenin carboxoniových   (1911 - 1912)

Jan Kloud : O kyanhydrinech

Jan Köhler : Studie v řadě zelení oxy - a methoxymalachitových

Vladimír Urban : O kyselině konvolaulinové C15 H30 O3  . O jalapinu, glykosidu z Resina jalapal (1912 – 1913)

Karel Šmirous : Vzájemné vztahy mezi 3,6-diamidoakridinem a fenosafraninem

Eduard Ertl  : O isatinu a jeho vztahu k thionaftenchinonu

Jaroslav Dědek : Negativní povaha skupiny vinylenové  (1915  - 1916)

Josef Červený : Příprava epifukosy. O oxydaci různých cukrů kyselinou dusíkovou

Jan Hampl : O saponinu, jenž ruší kvašení zápar kaštanových  (1918 - 1919)

Rudolf František Potměšil : Stanovení rhamnosy vedle jiných cukrů, zvláště methylpentos.  O kvantitativním stanovení floroglucinu fenolem. Kvantitativní užívání floroglucinu a resorcinu ve směsích fenolů      (1919 - 1920)

Jan Pazourek : Technická oxydace siřičitanů v koncentrovaných roztocích  (1920 – 1921)

Ladislav Kašpárek : Titrační stanovení iontu Hg a určování rtuti v organických sloučeninách

Vítězslav Ettel : O cukerných derivátech 2,4 - dibromfenylhydrazinu     (1921 – 1922)

Pavel Jírů : Skutečný a domnělý 3,4 - dibromfenylhydrazin

Vladimír Ullík : Kondenzační deriváty o-bromfenylhydrazinu, m - bromfenylhydrazinu a 2,4,6 tribromfenylhydrazinu  s cukry, aldehydy a ketony. Studium vlivu kyselin na tvorbu glukofenylosazonu a vyšetření optimálních podmínek reakce této

Ladislav Rys : O fenylhydrazinech chlorovaných a nitrochlorovaných. Vážkové stanovení acetonu - Cl, p - NO2 - fenylhydrazinem (1922 - 1923)

Rudolf Lukeš : Studie o bromsubstituovaných aromatických hydrazinech

Jiří Fragner : O některých bromnitrofenylhydrazinech

Anna Koppová : Studie o jodfenylhydrazinech

Oldřich Turek : Pokusy o synthesu benzylmethylenkafru. O rozkladu 2, 4, 6 - trinitrotoluolu světlem slunečním.

Otakar Webr : Výzkumy o zásaditých podvojných tetrakuprosolech

Julie Hamáčková : O celulose v uhlí  (oba ve šk.r. 1924 -1925 )

Vilém Netuka : O katalytickém vlivu sloučenin molybdenu při redukci kyseliny dusičné v kysličník dusnatý

Karel Vnuk : Studie o sacharinu Peligotově a jeho isolace z melasy

Jean Prunet : O krystalových fenolech z hnědouhelného dehtu (orig.francouzsky )

Jan Kotrba : Titrace kyanidového iontu metodou merkurimetrickou a stanovení kyanidového iontu vedle chloridového iontu

František Valentin : Optický protinožec přirozené rhamnosy. O isorhodeitu, redukční zplodině   cukru isorhodeosy. O třetí cukerní složce glykosidu skammoninu

 Ladislav Beneš.: Studie o domnělém a skutečném laktonu d-gulomethylonovém a jejich redukčních zplodinách ( Netuka – Beneš 1926-1927 )

Ferdinand Rác : O totožnosti „ chinovosy“ s d-glukomethylosou (isorhodeosou). Poznávání  methylpentos ve způsobě methylfuralu. Studie o bakteriu sorbosovém (1928-1929)

Vladimír Prelog : O kyselině 3,12 - dihydroxypalmitové z konvolvulinu

Rudolf Riedl : Příprava isooktadekanu ( 2-methylheptadekanu ) a isotetrakosanu   ( 2 - methyltrikosanu)           (1929 -1930)

Stanislav Malachta : Konstituční výzkumy v řadě cukerné

Gothard Dříza : O derivátech b-halogenethylaminů   (1931 - 1932)

Otakar Leminger : Závislost spec. otáčivosti benzylfenylhydrazonů, p-chlorbenzyl -  -fenylhydrazonů a dibenzylhydrazonů cukerných na prostorové poloze hydroxylu resp. vodíku u a-uhlíku, tj. uhlíku s karbonylovou skupinou sousedícího. O 2-fenoxyethylhydrazinu a některých jeho derivátech. Krátká poznámka o novém způsobu vzniku fenylisonitrilu (Název disertace opraven podle originálu disertační práce )

Vlastimil Macháček : Některé uhlovodíky z hodonínské ropy (1932 - 1933)

Marie Smetáčková : Úplná synthesa pravo i levotočivého N - methylkoniinu.

Miloš Habada : Studie o jodových číslech některých olefinů a jednoho diolefinu řady mastné. Synthesa diethyl -3,12 - tetradekandiolu - 3,12, diethyl - 3,12-tetradekandienu - 3,12 a diethyl - 3,12-tetradekanu         (1935 - 1936) (Název disertace opraven podle originálu disertační práce)

Otto Wichterle : N -Fenoethyl-3-fenylpyrazolon-5. Glykosylaminy a jejich kyanhydriny. Kyselina 5-ketofukonová a methylslizová. Fenoethyl - fenylhydrazin.

Otto Grossmann : O přípravě jednoho z 1,l´- dimethyl - 2,3´- dipiperidylů.  O účinku ethylendibromidu na  N - methylpiperidin. Synthesa 1 - methyl  - 2 - alkyl  (aryl, - aralkyl) - 3,4,5,6 - tetrahydropyridinů.  Studie o N - butylglutarimidu     (1936 – 1937 )

Vladimír Šperling : Synthesa některých pyrrolonů z kyseliny sym-difenyljantarové

Zdeněk Allan : Studie z řady cukrů

Arpád Krošlák : O derivátech kyseliny pyroslizové s pobočním řetězcem (1938 – 1939)

 

 

Doktoráty u prof. Lukeše

 Jaroslav Weichet : O reakci methylaminu s methylstyroloxydem; izolaci a dělení reakčních  zplodin a o přípravě některých jejich derivátů                (1945 – 1946)

Oldřich Němeček : Gamma -chlorkrotylové deriváty

Miroslav Semonský : Příprava di - a triarylsulfonů addicí kyselin p-acylaminobenzensulfinových na chinony                (1946 – 1947)

František Esterka : Přeměna halogenidů vinylového typu na ketony a jejich reakční rychlost

Jaroslav Dobáš : Reakce Grignardova činidla s amidy                                 (1947 – 1948)

Ivan Ernest : O některých derivátech chinuklidinu                                         (1948 – 1949)

Jiří Pliml : O redukci některých pyridinových zásad kyselinou mravenčí

Pavel Vaculík : O některých sloučeninách pyridinových zásad a jejich derivátů  s aromatickými dinitrohalogensloučeninami

Jiří Novák : Otevírání oxazinového kruhu

Ladislav Dolejš : Bicyklický seskviterpen a nový azulen ze silice pačulové   (1949 – 1950)

Jiří Vogel : Studie v řadě oxazinové. Dichlorbuten a jeho reakce

Miroslav Večeřa : O isomerii v řadě pyrrolinové

Josef Jizba : Redukce pyridinových zásad kyselinou mravenčí

Otakar Červinka : Synthesy 1-methyl-2-hydroxymethylpyrrolidinu

Josef Vepřek – Šiška : Studie o solích kyseliny dusnaté

Karel Hejno : O přípravě některých organických sloučenin elektrolysou. O reakci   nenasyceného činidla Grignardova s amidovou skupinou

Karel Bláha : Nová metoda pro přípravu diketodikarbonových kyselin a dikarbonových  kyselin

Miloslav Ferles : O 4-methylchinuklidinu a látkách příbuzných

Jaroslav Málek : Reakce Grignardova činidla s N-methylcyklohexanonisoximem

Jiří Langthaler : O diamantogenech, diamantoidech a látkách podobného typu

Ferdinand Mužík : O kopulaci s m-fenylendiaminem

Jaromír Plešek : Štěpení polymethylolderivátů

Miloš Suchý : Rozbor seskviterpenických a diterpenických podílů pelyňkové silice a zjištění konstituce aromatického diterpenu

Jaroslav  Žváček : Studium některých kondensací 5- nitrofuralu

Jan Kovář : Studie o oxydacích kysličníkem seleničitým v řadě thujanové

Jan Trojánek : Studie o štěpení některých nenasycených amoniových hydroxydů a solí    účinkem tepla

  (Poslední dvě práce nejsou uvedeny v seznamu Lomičové a Lomiče )

  

Doktoráty u prof. Wichterla                   

 

Miloslav Kolínský : Adice chloroprenu na nitrosolátky            (1949 - 1950)

Miroslav Vavruška : Působení kyselin na 2 - fenyl -3,6 - dihydro-1,2 - oxazin

Stanislav Švastal  : Studie v řadě oxazinové

Bohumír Chutný : Obecná příprava kyselin  b - (2-karboxyalkylcyklopentyl ) máselných

Drahoslav Lím : Gely s definovaným obsahem vody připravované polymerací

Zdeněk Macháček : Kopolymerace vinylidenchloridu s butylakrylátem (Stanovení poměrů reaktivit, parametrů r 1  a  r 2 ).

Otto Exner : N-Methylované ketoximy      (1951).

 

 

Několik poznámek k doktorátům

 Pražská technika uděluje doktoráty technických věd od 1901. Odbor chemie, od r. 1920 Vysoká škola chemicko - technologického inženýrství , umožnily v období 1901 -1953 získání doktorátu přes 400 disertantům, z toho nejvíce z oboru organické chemie. Po několika doktorátech u profesora Raýmana, v letech 1906 - 1939  školil doktorandy prof. Votoček, od r. 1946  prof. Lukeš a od r. 1949  také prof. Wichterle.

 

Právo podat disertační práci bylo možné jen prostřednictvím profesora příslušného oboru, i když vyjímečně mohla být disertace vypracována pod vedením docenta.To je případ např.

inženýrů M.Smetáčkové, O.Grossmanna a V. Šperlinga (doktorandů docenta Lukeše ), po válce pak inženýrů F.Esterky, O. Němečka, J. Nováka a J. Vogela  (doktorandů docenta Wichterla ). Nemálo disertací patronovaných profesorem Votočkem bylo vypracováno mimo jeho ústav ( v rámci VŠCHTI ), ba dokonce i mimo vysokou školu ( práce Ing. G. Dřízy, provedená v jeho laboratoři pod vedením Dr.V.Preloga). Po válce několik disertací, jejichž výsledky byly vypracovány v průmyslových laboratořích, bylo podáno prostřednictvím profesora Lukeše ( práce inženýrů J.Weicheta, M.Semonského, F. Mužíka, J. Žáčka).

V seznamu doktorandů R. Lukeše ( před jeho jmenováním profesorem ) chybí Josef Přeučil a Karel Smolek, kteří podali disertaci prostřednictvím profesora Cyrila Krause resp. profesora Vladimíra Křepelky. Podobně doktorandi O. Wichterla Jiří Procházka, Miloš Hudlický a Ivan Vavrečka, podali disertační práci u profesora Vladimíra Křepelky.

Podívejme se na disertační práce z hlediska tématického :

U profesora Votočka převládal výzkum monosacharidů, jmenovitě studium methylpentos, s tím  související chemie substituovaných arylhydrazinů a použití Grignardových činidel. Profesor Lukeš pěstoval studie o reakcích Grignardových činidel s amidy, dále chemii dusíkatých heterocyklů a alkaloidů. V jeho laboratoři byla provedena u nás první syntéza alkaloidů (N - methylkoniin M. Smetáčkové). Profesor Wichterle se soustředil hlavně na polymery.První doktoráty se však týkaly studia reakcí 1,3-dichlor-2-butenu (dnes Wichterlova reakce ) a dienových syntéz vedoucích k 1,2-oxazinům.

Zajímavé je srovnání seznamu publikací profesorů Votočka, Lukeše a Wichterla se seznamem doktorátů pod jejich patronací : Z celkového počtu 56 disertací zapsaných s patronací profesora Votočka bylo profesorem Votočkem publikováno 22. Zdá se tedy, že ostatní disertační práce nebo jejich velká většina byly uskutečněny na jiném pracovišti. Konečnou odpověď bychom mohli získat studiem originálních disertací v archívu ČVUT. U profesora Lukeše byly výsledky celkových 18 disertačních prací (jsou počítány i disertace Smetáčkové, Grossmanna, Šperlinga, Přeučila a Smolka ) až na práci K. Hejna publikovány. Práce J. Kováře byla vedena Dr. F. Petrů, disertace Dolejše a Suchého byly zpracovány v Ústavu organické technologie pod vedením F. Šorma. O disertačních pracích z průmyslu a o disertacích vedených tehdejším docentem Wichterlem již byla zmínka.  Práce J. Vepřeka  -Šišky byla provedena v oddělení anorganické chemie. Výsledky všech disertačních prací vedených Wichterlem byly publikovány.

 

Poslední doktoráty technických věd byly uděleny r.1953 a nahrazeny kandidaturou chemických věd podle sovětského vzoru.

                   

 

 

 Kandidatury věd obhájené u prof. Lukeše

 Vlastimil Galík : Příprava opticky aktivního 3-vinylchinuklidinu. Příspěvek k poznání konstituce kyseliny sandarakopimarové. Dehydratace borneolu.                                                        (1955)

Jiří Jarý : Konfigurace dihydroxyvalerolaktonu

Jan Kovář : Delta 2 - piperideiny

Mirko Černý : Příprava 1-methyl-2-alkylpyrrolonů-5 a g-ketokyselin reakcí methylimidu kyseliny jantarové s alkylmagnesiumbromidy. Reakce  vinylmagnesiumbromidu s methylimidem kyseliny glutarové  (1956)

Václav Dědek : O delta 2-pyrrolinech

Stanislav Doležal :Synthesa vyšších monokarbonových kyselin . Reakce Grignardova činidla s methylglutarimidem

Václav Dudek : Pokus o přípravu vysokých dikarbonových kyselin dvojnásobným nastavením  uhlíkatého řetězce o 5 uhlíků

Miroslav Janda : O synthese 1-methylpyrrolicidinu a d - koniceinu

Jiří Langthaler : O štěpení mnohokrát rozvětvených opticky aktivních basí

Miroslav Pergál : Příprava některých a,a,-substituovaných homologů pyridinu a štěpení jejich  jodmethylátů louhem

Jan Šrogl : O přípravě některých diketokyselin a jejich elektrolytické a Clemmensenově redukci.

Alena Zobáčová : Reakce Grignardových činidel s methylimidem kyseliny jantarové.  Nová totální synthesa fytolu

Věra Dientsbierová : O reakci Grignardova činidla s delta 2 - pyrroliny

Jan Kloubek : Studium konfigurace některých aminokyselin         (1957)

Karel Syhora : Dimerisace angelikových laktonů

Jan Trojánek . Methylační štěpení v řadě nenasycených pětičlenných heterocyklů

Zdeněk Veselý : Synthesa d -koniceinu ze 4-methoxybutylbromidu a 1-methylpyrrolidonu .          Bromkyanové štěpení N-methylpiperidinu a N-methylkoniinu.Synthesa 4 -hydroxymethylchinolicidinu ( allolupininu )  a  d - koniceinu

Anna Fábryová : Působení Grignardova činidla na skupinu amidovou. Reakce Grignardova  činidla s 1-methyl-6-alkyl-3,4-dihydropyridony-2             (1958)

Josef Němec : Studium dvou krystalických a-hydroxy-b -brom-g -valerolaktonů

Oldřich  Štrouf : Methylační štěpení bicyklických zásad s atomem dusíku na místě rozvětvení

Jiří Hofman : Alkalické tavení některých mastných kyselin s rozvětveným řetězcem 

Josef Jizba : Některé reakce kvartérních solí pyridinu

Libuše Havlíčková : Působení Grignardových činidel na laktamy se středně velkými kruhy. Příprava hentriakontandikyseliny-1,31 Lukešovou metodou  (1960)

Jan Mašát : O elektrolytické redukci citrazinové kyseliny  (1960)

Josef Kuthan : Příspěvek k poznání průběhu reakce Grignardova činidla s pyridinovým  jádrem

Zdena Koblicová : Reakce derivátů ketokyselin s aminy. Reakce nenasycených laktonů.  Reakce esterů ketodikarbonových kyselin.          (1961)      

Jaroslav Paleček : Studium syntézy 2-methylchinuklidinu                  (1963)

 

 

Kandidátské disertační práce provedené pod vedením ostatních školitelů

 

Věra Hněvsová : Syntetické pokusy v řadě vedlejších alkaloidů z Lobelia inflata. Studium přípravy některých nenasycených derivátů pyridinu   (1958, I. Ernest )

Antoním Pošta : O difluorchlormethanu a tetrafluorethylenu  (1958, M.Hudlický )

Jan Staněk : Chemie nenasycených g-diketonů       (1960, I.Ernest)

František Dvořák : Elektrofluorace fluoridů chlorovaných kyselin octových  (1966, V. Dědek)

Miroslav Holík : Redukce 1-methyl-2-pyridonů hydridem lithnohlinitým (1966, M. Ferles)

František Liška : Radikálová adice na trifluorchlorethylen (1966, V. Dědek)

Ladislav Hub : Studium některých asymetrických reakcí (1968, O. Červinka)

Vratislav Skála : Studie elektronové struktury kyanpyridinů LCAO- MO metodou (1968, J. Kuthan)

Alexandra Šilhánková : Redukce některých pyridinových derivátů (1968, M. Ferles)

Petr Trška : Studie o 1,6-dioxaspiro [4,4 ]nonanu   (1968, V. Dědek )

Miroslav Valenta : Syntetické studie ve furanové řadě (1969, M. Janda, J. Šrogl )

Oldřich Bělovský : Studium některých asymetrických reakcí (1969, O. Červinka)

Jiří Fikar : Radiačně iniciovaná adice na trifluorchlorethylen  ( diethylether, tetrahydrofuran,  formaldehyddimethylacetal, dimethylformamid)              (1969, V. Dědek)

Zdeněk Polívka : Hydroborace některých nenasycených aminů (1969, M. Ferles)

Otomar Kříž : Studium asymetrických adičních reakcí na některé nenasycené systémy (1970, O.Červinka)

Abd El-Hamid Mahmoud Attia : Reduction of Some Pyridine Derivatives  (1972,M. Ferles)

Miroslav Jankovský : Studie o aminoxidech (1972, M. Ferles)

Ivan Hemer : Fotochemické reakce některých glykolů  a dioxolanů s trifluorchlorethylenem    (1972, V. Dědek )

Ivan Stibor : Syntéza konfiguračních isomerů streptosy z derivátů furanu a thiofenu  (1972, M. Janda)

Milan Bárta : Adice cyklických terciárních aminů a laktonů na trifluorchlorethylen (1973, V. Dědek)

Lubomír Musil : Kvantově - chemické studium kyseliny nikotinové a některých jejich derivátů        (1974, J. Kuthan)

Mojmír Němec : Příspěvek k chemii thiofenové řady                   ( 1974, M. Janda)

Valentin Prokofjevič Šendrik : Fotochemické reakce kyslíkových sloučenin  s methyl- trifluorakrylátem                   ( 1974, V. Dědek )

Petr Štern : Studie hydroborací některých nenasycených aminů     (1974, M. Ferles )

Dušan Ilavský : Elektrónové spektrá cyklokondenzačných produktov esterov 3-alkoxy- 2-kyano-2-propenovej kyseliny              (1976, J.Kuthan)

Petr Maloň : Aromatické jádro jako opticky aktivní chromofor       (1976, O.Červinka)

Igor Hrušovský : Fluórová magnetická rezonancia     (1977, V. Dědek)

Ivan Veselý : Chemie 3,3,4-trifluor-2,2-dimethyloxetanu     (1977, V. Dědek)

Zdeněk Chvátal : Adice halogenalkanů na fluorolefiny       (1977, V. Dědek)

Oldřich Kocián : Redukce některých chinolinových derivátů triethylamoniumformiátem  (1978, M. Ferles)

Petr Holý : Studie v pyrrolové řadě      (1979, M. Janda)

Ivan Danihel : Studium substitučních efektů v benzenové řadě MO metodami (1979,J. Kuthan)

Milan Kováč : Ionové adičné reakcie na perfluorované konjugované polyény  (1980, V. Dědek) 

Jiří Svoboda : Iontové dimerisace fluorovaných akrylátů    (1980, V.Dědek, O. Paleta)

Jiří Krechl : Příspěvek k použití MO metod ke studiu pyridinových koenzymů  (1981, J. Kuthan)

Stanislav Böhm : Užití neempirických MO metod ke studiu stabilit a substitučního efektu organických látek  (1982, J. Kuthan)

Stanislav Kafka : Hydroborace některých nenasycených aminů   (1982, M. Ferles)

Františka Pavlíková : Substituční efekt v bioorganických modelech NAD+ a NADH  (1982, J. Kuthan)

František Strejček : Studium chiroptických vlastností aromatického chromoforu metodami kvantové chemie        (1982, O. Červinka)

Antonín Kurfürst : Studium 3,5-difunkčních 1,4-dihydropyridinů   (1983, J. Kuthan)

Igor Linhart : Reakcie 3- chlórnonafluor-1,5-hexadienu s nukleofilnými činidlami (1983, V. Dědek)

Štefan Marchalín : Nové opticky zaujímavé šestičlenné heterocykly polyfenylénového typu (1984, J. Kuthan)

Karel Klouda : Příprava a chemické vlastnosti interkalárních sloučenin grafitu  (1985, V. Dědek)

Ivo Kúdelka : Příspěvek k stereochemii molekulárních propelerů  (1985, O. Červinka )

Ivan Vodrážka : Elektrochemické studie v řadě aminokyselin  (1985, M.  Janda)

František Hampl : Studium radikálových adicí terciárních aminů a diaminů na  fluorované alkeny    (1986, V.Dědek)

Jaroslav Kvíčala : Chemie některých fluorovaných propenů a jejich derivátů  (1987, V. Dědek,   O. Paleta)  

Stanislav Smrček : Stereochemie redukcí modely NADH  (1987, O. Červinka)

Vladimír Stružka : Chirální syntony na bázi Neubergova ketolu   (1987, O. Červinka)

Marian Schwarz : Fotochrómne 1,4-dihydropyridiny a ich oxaanalógy    (1988, J. Kuthan)

Svatava Smrčková : Bioorganické modely aktivního místa laktát-dehydrogenasy (1988, J. Krechl)

Aleš Svatoš : Enantioselektivní Dielsova – Alderova reakce glyoxylátů (1988, O. Červinka)

Karel Vlažný : Syntetické využití produktů anodické oxidace pětičlenných heterocyklů (J. Šrogl, F. Liška)

Richard Hrabal : Syntézy, struktura a reaktivita fluoralkadienů a -trienů  (1989, V. Dědek)

Pavel Lhoták : Syntéza a výzkum  vlastností nových organických luminoforů (1991, A. Kurfürst )

Václav Kozmík : Studium prostanoidů a jejich transformace (1992, J. Paleček )

Pavel Šebek : Fotochromní 4H-thiopyrany   (1992, J. Kuthan )

Vojtěch Dadák : Studie fotochemické redukce vazby uhlík–halogen v alifatických sloučeninách ( 1995, O. Paleta )

 

Disertační práce – Dr.

 

David Dvořák : Studium katodicky generovaných intermediátů ( 1995, F. Liška )

Jana Hodačová : Nové ligandy pro komplexaci aniontů pro studium supramolekulární stereochemie ( 1996, I.Stibor )

Diana Antipova : Molekulová a elektronová struktura C1-molekul a jejich derivátů  (1996, J.Kuthan )

Jiří Mazáč : Syntéza a studium účinnosti micelárních katalyzátorů (1996,  F. Liška )

Ali Gibrel Werfeli : Syntheses of Some Optically Active Furanoids (1996, J. Kuthan )

Svetlana Pakhomova : Comparative Structural Analysis of Biologically Active Ergot Peptide  Alkaloids (1997, Ondráček )

Evgueni Pinkhassik : Some New  Shapes of Calix [4] arenes (1997, I.Stibor )

Richard Kubík : Studie v oblasti imidazo[1,2] heteroaromátů (1997, J.Kuthan )

Dana S.Hafeed : Anion Coordination Chemistry (1997, I.Stibor )

Alexander Shtarev : Synthesis of New Molecular Systems with Nonconventional Electrical, Optical and Magnetic Properties Bound on Fluoropolyenes  ( 1997, Z. Chvátal, I. Stibor )

Vít Lellek : Dendrimerní struktury na bázi binaftolu ( 1997 )

Sergiy Pakhomov : Syntheses and Studies of Ferroelectric Liquid Crystals ( 1997 )

Vladimír Církva : Fluoralkylderiváty hydroxylátek a etherů ( 1998, O. Paleta )

Miroslav Havránek : Chemická knihovna založená na palladiem katalyzované tvorbě C-C vazby ( 1998, D. Dvořák )

Luděk Ridvan : Reakce 1,2-bis(halomethyl)benzenů a 2,2´-bis(halomethyl)biarylů  s karbanionty a jejich syntetické využití ( 1998, J. Závada )

 

Disertační práce – Ph.D.

 

Vladimír Sidorov : Recognition of Uncharged Molecules by Calixarene-Based Ligands(1998, I.Stibor )

Pavel Pihera : Syntéza a reaktivita benzokondenzovaných derivátů odvozených od thieno[3,2-b]furanu (1999, J.Svoboda )

Bohumil Dolenský : Methyl-3,3,3-trifluorpyruvát v syntéze dusíkatých heterocyklických  sloučenin (1999, O. Paleta )

Daniel Alexander : Symetrické polyfunkční deriváty benzenu: syntéza a vlastnosti ( 2000, J. Závada )

Kateřina Černovská : Ferroelektrické kapalné krystaly s heterocyklickým jádrem (2001, J. Svoboda)

Roman Holakovský : Enantioselektivní reakce (2001, I. Stibor)

Jan Budka : Syntéza nových ligandů na bázi calix[4]arenů (2002, I. Stibor)

Radek Cibulka : Elektrochemické a spektroskopické studium komplexů alkyl(azinyl)ketoximů (2002, F. Liška)

Martina Havelková : C – alkylované deriváty purinů (2002, D. Dvořák)

Martin Chadim : Syntéza nových ditopických polyamidů (2002, S. Böhm)

Jiří Kroulík : Studie oblasti substituovaných 2,4,4,6-tetrafenyl-4H-thio/selenopyranů (2002, S. Böhm)

Kateřina Sláčalová : Reaktivátory acetylcholinesterasy (2002, F. Liška)

Miroslav Dudič : Nové deriváty porfyritů na bázi calix[4]arenů (2003, I. Stibor)

Bedřich Košata : Syntéza a využití kondenzovaných heterocyklických systémů v materiálové  chemii (2003, J.Svoboda )

Veronika Michlová : Aplikace fyzikálně chemických metod na stanovení stability komplexů (2004, I. Stibor)

Luděk Meca : New Fischer Carbene Complexes of Iron and Chromium and Their Properties (2004, D. Dvořák)

Jiří Paleček : Methyl-3,3,3-trifluorpyruvát jako stavební blok v syntezách heterocyklických sloučenin (2004, O. Paleta)

Simon Cihelník : Selektivní funkcionalizace sulfoftaleinových derivátů a syntéza chromoionoforů na bázi sulfoftaleinových skeletů (2005, I. Stibor)

Václav Štastný : The chemistry of (thia) calix[4]arenes (2005, I. Stibor)

Petra Cuřínová : Synthesis and study of ligands for complexation and transport of chiral anions (2005, I. Stibor)

Tomáš Tobrman : Modifikace purinového jádra s využitím reaktivity přechodných kovů  (2005, D. Dvořák)

Tomáš Bříza : Studium fluorofilních ligandů pro homogenní katalýzu (2005, J. Kvíčala)

Marie Mézlová : Benzofused thieno[3,2-b]pyrroles-synthesis, elektrochemical and spectral behavior (2005, J. Svoboda)

Milan Kurfürst: Využití kondenzovaných heterocyklů pro přípravu látek s kapalně krystalickými vlastnostmi (2006, J. Svoboda)

Jan Pícha: Oximy jako katalyzátory hydrolýzy esterů (2006, F. Liška)

Eva Svobodová: Syntéza a studium vlastností amfifilních ligandů (2006, F. Hampl)

Robert Klvaňa: Syntéza a studium konformačního chování stericky bráněných dusíkatých heterocyklů (2007, S. Böhm)

Jan Novák: Deriváty purinových basí jako synthetické standardy pro diagnostiku poškození DNA (2007, I. Linhart)

Jaroslav Šebestík: Speciální peptidy - metodika, syntézy, aplikace (2007, I. Stibor)

Peter Šilhár: Synthesis and Transformations of Hydroxymethylated Purines (2007, M. Hocek)

Robert Kaplánek: Perfluoralkylované amfifilní látky pro biomedicinální využití (2008, O. Paleta)

Milan Vrábel: Preparation of nucleosides. nucleotides and oligonucleotides bearing metal complexes for bioanalytical applications (2008, M. Hocek)

Martin Kuchař: Synthesis of novel purine bases and nucleosides bearing functionalized ethyl or cyclopropyl groups in position 6 (2008, M. Hocek)

Michal Himl: Transformations of Basic Thiacalix[4]arene Skeleton (2009, P. Lhoták)

Aleš Machara: Syntéza a reaktivita kondenzovaných heterocyklů (2009, J. Svoboda)

Igor Čerňa: Direct C-H arylations of purines and purine nucleosides (2009, M. Hocek)

Michal Kohout: Návrh a syntéza nových typů lomených kapalných krystalů (2010, J. Svoboda)

Jan Kroupa: Syntéza a vlastnosti ligandů založených na (thia)calix[4]arenovém skeletu (2010, P. Lhoták)

Michaela Pojarová: Crystallography of Supramolecules (2010, I. Stibor)

Hana Macíčková Cahová: Enzymatic Synthesis of Modified DNA for Bioanalytical Applications and Study of its Interaction with Restriction Endonucleases (2010, M. Hocek)

Zbyněk Hasník: Study of the scope and limitations of cross-coupling reactions for introduction of functionalized C-substituents to purines and related heterocycles (2010, M. Hocek)

Anna Kovářová: Syntéza a vlastnosti nových typů lomených kapalných krystalů (2011, J. Svoboda)

Ondřej Kundrát: Možnosti substituce skeletu (thia)calix[4]arenů (2011, P. Lhoták)

Martin Skalický: Fluorové ligandy na bázi didusíkatých heterocyklů (2011, J. Kvíčala)

Martin Křováček: Derivatizace purinového jádra s využitím reaktivity komplexů přechodných kovů (2012, D. Dvořák)

Markéta Šimánová: Derivatizace spodního okraje thiacalixarenů (2012, P. Lhoták)

Jiří Žurek: Enantioselektivní organokatalyzátory odvozené od flaviniových solí (2012, J. Svoboda)

Kristýna Bürglová: Design snadno dostupných organosilanů pro funkční sol-gel hybridní materiály (2012, J. Hodačová)

Jan Bárta: Synthesis of novel types of C-nucleosides derived from five-membered heterocycles (2012, M. Hocek)

Radek Jurok: Stericky bráněné deriváty flavinu (2013, R. Cibulka)

Veronika Raindlová: Construction of novel types of nucleotides and nucleic acids bearing functional groups (2013, M. Hocek)

Petra Ménová: Construction of functionalized nucleic acids bearing selected useful functional groups (2014, M. Hocek)

Hana Kotoučová: Stereoselektivní a chemoselektivní oxidace s využitím flaviniových solí (2015, R. Cibulka)

Jiří Šturala: Heteroarenium salts as catalysts for oxidation reactions (2015, R. Cibulka)

Jitka Daďová: Construction or functionalized nucleic acids bearing reactive groups for bioconjugations (2015, M. Hocek)

Martin Cígl: Kapalně-krystalické molekulární přepínače (2016, F. Hampl)

Oldřich Hudeček: Development and Use of Molecular Tools for the Generation of Synthetic Receptors by Dynamic Combinatorial Chemistry (2017, P.  Lhoták a J. C. Chambron)

František Stejskal: Meta-substitution of calixarene upper rim using sulfur and nitrogen functional groups (2017, P. Lhoták)

Markéta Řezanková: Využití aldoximů v syntéze nových calixarenových receptorů (2017, J. Budka)

Petr Slavík: meta-Bridged calix[4]arenes (2017, P. Lhoták)

Martin Horčic: Kapalně krystalické dimery (2017, J. Svoboda)

Viktor Mojr: [2+2] Fotocykloadice s využitím derivátů flavinu a viditelného světla (2017, R. Cibulka)

Jiří Tůma: Design and synthesis of novel organocatalysts and derived chiral stationary phases (2018, M. Kohout)

Lukáš Severa: Synthesis and properties of novel organic cations (2018, F. Teplý)

Jiří Mikšátko: Modification of bridging atoms of thiacalix[4]arene (2018, P. Lhoták)

Naděžda Šimůnková: Studium reaktivity 7,8-dihydropurinů (2018, D. Dvořák) 

Michaela Slavíčková: Nové modifikace nukleotidů a DNA pro studium a regulaci interakcí DNA s proteiny (2019, M. Hocek)

Ondřej Píša: Využití moderních syntetických metod ve vývoji generických účinných substancí (2019, S. Rádl)

Jan Holec: Amfifilní elektronově bohaté systémy v Langmuira-Blodgettové tenkých vrstvách (2019, P. Holý)

Soňa Boháčová: Syntéza modifikovaných a maskovaných nukleotidů a DNA pro studium a regulaci interakcí DNA s proteiny (2019, M. Hocek)

Jan Hošek: Fluorové katalyzátory pro selektivní metatezi alkenů (2019, J. Kvíčala)

Kvetoslava Bajzíková: Funkcializované kapalné krystaly (2019, J. Svoboda)

Tomáš Hartman: Fotoorganokatalytické (2+2) cykloadice a cykloeliminace (2019, R. Cibulka)

Jan Skácel: Návrh a syntéza nových sloučenin jako inhibitorů enzymů purinového metabolismu (2019, Z. Janeba)

Peter Polák: Bromenol-fosfáty jako stavební jednotky pro regioselektivní syntézu funcionalizovaných alkenů (2020, T. Tobrman)

Anna Poryvai: Chirální a fotosensitivní kapalné krystaly pro použití v nanokompozitech (2020, M. Kohout)

Michal März: Fotokatalytická esterifikace s využitím flavinů a viditelného světla (2020, R. Cibulka)

Ondřej Šimůnek: Fluorové palladiové katalyzátory na bázi NHC ligandů (2020, J. Kvíčala)

Tomáš Klejch: Příprava nových typů inhibitorů enzymů metabolismu nukleotidů/nukleosidů s potenciální antiparazitickou a antibakteriální aktivitou (2020, D. Hocková)

Martin Jakubec: Syntéza helicenů pro účely konstrukce senzorů a optoelektronických prvků (2020, J. Storch)

Iveta Klimánková: Fluorakyl substituované hypervalentní sloučeniny jodu a jejich použití při biokonjugaci thiolů (2021, P. Beier)

Viola Kolaříková: Enynová metateze dienynů a endiynů (2021, J. Kvíčala)

Martin Tlustý: Syntéza inherentně chirálních calixarenů (2021, P. Lhoták)

David Just: Asymetrické tandemové aza-Michaelovy adice/[3+2]-cykloadice pro syntézu polyfunkčních triamino kyselin a jejich aplikace (2021, U. Jahn)

Lucie Veselovská: Synthesis of novel hetero-fused 7–deazapurine nucleosides and nucleotides with potential biological activity or for modifications of DNA and RNA (2021, M. Hocek)

Martin Kos: Oxidative Photocyclization of Aromatic Imines in Synthesis of aza -PAHs (2021, V. Církva)

Tomáš Beránek: Syntéza a využití komplexů přechodných kovů s polyaromatickými ligandy (2021, J. Sýkora)

Kateřína Kučnirová: Alkenová metateze fluorovaných cyklobutenů (2023, J. Kvíčala)

Karolína Vaňková: Synthesis of novel nucleotide analogues with antiparasitic activity (2023, Z. Janeba)

Tereza Horáčková: Aza/thia-calixarenes: synthesis and reactivity (2023, P. Lhoták)

David Tetour: Chiral hybrid organic-inorganic materials (2024, J. Hodačová)

Tomáš Landovský: Chemistry of oxidized thiacalixarenes (2024, P. Lhoták)

 

Aktualizováno: 28.2.2024 14:51, Autor: Jan Budka

A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi