Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚOCH  → O ústavu → Výzkum
iduzel: 6595
idvazba: 45943
šablona: stranka
čas: 21.5.2022 19:07:33
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výzkum

Na všech fakultách VŠCHT Praha, ve všech bakalářských a magisterských studijních programech, zajišťuje ústav výuku předmětu Organická chemie včetně laboratorních cvičení a podílí se na výuce Toxikologie a ekologie (podrobnější informace o pedagogické činnosti - na stránce Studium). Ve studijním oboru vyučuje Strukturní analýzu, Molekulární design, Farmakochemii; z předmětů, které absolvují studenti v rámci zaměření lze uvést např. Kvantovou organickou chemii, Reaktivitu organických látek, Organickou syntézu I, Organickou syntézu II,Stereoselektivní syntézy, Chemii heterocyklických sloučenin, Přechodné kovy v organické syntéze, Chemické databáze.

Laboratoř oboru a diplomovou práci konají studenti zpravidla ve výzkumných laboratořích ústavu a řeší úkoly v rámci jeho vědecko-výzkumného zaměření:

Klinutím na obrázek se otevře pdf soubor

Příprava a reaktivita karbenových komplexů přechodných kovů

Tyto komplexy obsahují dvojnou vazbu kov-uhlík, jsou velmi reaktivní a našly řadu uplatnění jak v organické syntéze, tak v průmyslu. Za chemii karbenových komplexů byly uděleny dvě Nobelovy ceny - E. O. Fischer (1973, objev), Y. Chauvin, R. H. Grubbs, R. R. Schrock (2005, metatheze alkenů). V naší skupině studujeme vlastnosti a reaktivitu nových typů karbenových komplexů, především chromu a železa.

Vývoj syntetických metod pro přípravu nových purinových derivátů s potenciální biologickou aktivitou.

Puriny jsou složkou nukleových kyselin, a proto jsou mnohé purinové deriváty biologicky aktivní. Jednoduchých metod pro jejich přípravu však není mnoho. Proto se snažíme vypracovat nové syntetické metody pro přípravu purinových derivátů. Přitom využíváme reaktivity organokovových sloučenin.

Klinutím na obrázek se otevře pdf soubor

Syntéza a využití flavinových derivátů

Příprava a studium využití supramolekulárních systémů obsahujících amfifilní flaviny a flaviniové soli.

Syntéza chirálních flavinů jako katalyzátorů asymetrických oxidací.

Studium a využití fotochemických vlastností flavinových derivátů.

Příprava a studium kapalných krystalů.

Syntéza kalamitických kapalných krystalů s atropoisomerními jádry pro studium vlivu velikosti rotační bariéry na chování kapalně krystalických fází.

originál

Supramolekulární chemie calixarenů a thiacalixarenů

Calixareny (jejich název je odvozen od antické vázy, kterou svým tvarem připomínají) jsou makrocyklické sloučeniny s celou řadou unikátních vlastností, které je předurčují pro využití v supramolekulární chemii

Konstrukce receptorů pro kationty popř. anionty:

jednoduchou substitucí základního skeletu lze připravit deriváty schopné selektivní komplexace vybraných iontů

Supramolekulární chemie fullerenů:

komplexace C60 a C70: spojením chemie porfyrinů a calixarenů můžeme získat molekulární pinzety vhodné k selektivnímu rozpoznání C60/C70

Klinutím na obrázek se otevře pdf soubor

Syntéza DNA aduktů

Elektrofilní organické látky, které vstupují do organismu z prostředí a/nebo vznikají in vivo jako reaktivní metabolické intermediáty mají schopnost atakovat nukleofilní centra v nukleobasích. Dochází tak k poškozování genetické informace, k tvorbě DNA aduktů. Skupina syntézy DNA aduktů se zabývá metodami syntézy adeninových a guaninových derivátů, které slouží jako analytické standardy pro vývoj metod časné diagnostiky poškození DNA.

šířka 215px

Organofluorová chemie

Organické sloučeniny fluoru jsou charakteristické výjimečnými vlastnostmi jako je stabilita, nízké povrchové napětí a fluorofilicita. Pracovní skupina se zabývá experimentálními (fluorofilní ligandy, fluorované karbanionty, fluorační činidla, fluorované monomery), teoretickými (ab initio výpočty) i spektrálními (experimentální i teoretická 19F NMR spektroskopie) aspekty organofluorové chemie.

V současné době je činnost pracovní skupiny soustředěna na syntézu polyfluoralkylovaných didusíkatých heterocyklů a jejich aplikace pro komplexy přechodných kovů  a iontové kapaliny s nízkou teplotou tání. Tyto ligandy slibují výhodné separační podmínky s nízkým zatížením pro životní prostředí. Mezi studované systémy patří škorpionáty a jejich karbaanaloga, imidazoliové soli a imidazolylidenové karbeny. Dále se pracovní skupina zabývá chirálními dioly a Wittigovou reakcí prekurzorů prostaglandinů.

Klinutím na obrázek se otevře pdf soubor

Chemie heterocyklických sloučenin

Základní výzkum je orientován především na chemii diheteropentalenů, kde jsme mj. popsali nový mechanismus průběhu jejich Dielsových-Alderových reakcí za vzniku neočekávaných derivátů thialenu/selenalenu. Další částí výzkumu je syntéza nových axiálně chirálních heterocyklických sloučenin. Tento projekt je řešen ve spolupráci s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Výzkum nových kapalných krystalů a vodivých materiálů je zaměřen na design a syntézu kalamitických a lomených ferroelektrických kapalných krystalů. Tento projekt je řešen ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR. Ve spolupráci s Université Paris 7 využíváme heteropentaleny pro získávání nových druhů polymerů pro optoelektroniku.

Oblast chemie léčiv a přírodních látek zahrnuje totální syntézu substancí pro přípravu léčiv a veterinárních přípravků. V současné době se zabýváme enantioselektivními redukcemi oxoskupin intermediátů syntézy prostaglandinů.

originál

Vývoj nových katalytických systémů

  • Design a syntéza konformačně rigidizovaných bis(polyazamakrocyklických) ligandů
  • Příprava dinukleárních komplexů  těchto ligandů s ionty kovů
  • Studium katalytických vlastností připravených komplexů při hydrolytickém štěpení fosfodiesterů (modelů RNA a DNA)
 

 

V uvedených oblastech výzkumu se mohou studenti angažovat experimentální prací již od druhého ročníku studia jakostudentské vědecké síly a výsledky své práce prezentovat v každoročních soutěžích o nejlepší studentskou vědeckou práci. Vedle toho mohou být studenti vysláni na krátkodobé studijní pobyty v zahraničí. Podmínkou je výborný prospěch a dobrá znalost angličtiny.

Aktualizováno: 22.2.2018 21:46, Autor: Ondřej Kundrát

A BUDOVA A Ústav organické chemie se nachází ve 2. patře budovy A na straně ke Studentské ulici, sekretariát ústavu – místnost A278
B BUDOVA B V 1. patře se nachází Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek
C BUDOVA C
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Ústav organické chemie, technický správce Výpočetní centrum

zobrazit plnou verzi